Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU NEERUTI SELTS PÕHIKIRI
1 ÜLDSÄTTED
1.1 Ühingu nimi on mittetulundusühing Neeruti Selts (edaspidi Selts).
1.2 Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Lääne- Viru maakond, Kadrina, Pargi tn 3.
1.3 Selts on eraõiguslik juriidiline isik. Selts on oma tegevuses sõltumatu ja juhindub seadustest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja headest tavadest.
1.4 Seltsi tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, Seltsi liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
1.5 Selts võib teha koostööd kõigi isikutega kodu- ja välismaal;
1.6 Seltsil on oma vara ja iseseisev bilanss. Seltsil võivad olla pangaarved.
1.7 Seltsil on oma nimega pitsat ja sümboolika.
1.8 Oma kohustuste eest vastutab Selts kogu oma varaga. Seltsi liikmed ei vastuta Seltsi kohustuste eest oma varaga.
1.9 Seltsi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kasumit ei jaotata Seltsi liikmete vahel.
1.10 Seltsil on õigus kasutada palgalisi töötajaid.
1.11 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.12 Selts on asutatud määramata tähtajaks.
2. SELTSI EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD
2.1 Seltsi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1 laiendada ja süvendada inimeste teadmisi Neeruti ja selle ümbruse loodusest, ajaloost ja kultuuriloost;
2.1.2 edendada turismi Kadrina vallas;
2.1.3 osaleda ajalooliste, kultuuriliste ja looduslike objektide korrastamisel;
2.1.4 aidata kohalikul omavalitsusel ellu viia ajaloo-, kultuuriloo- ja keskkonnahoiuga seotud projekte, edendada ajaloopärandi jäädvustamist, säilitamist ja eksponeerimist; sh tuletõrjeautode ja muu tehnika hoidmist ja eksponeerimist.
2.1.5 osaleda kodu-, loodus- ja ajaloouurimustes;
2.1.6 kaasata teisi isikuid oma tegevusse ja osaleda teiste samalaadsete organisatsioonide tegevuses.
2.2 Selts teeb eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1 korraldab tervistavaid ja inimeste teadmisi laiendavaid loodus- ja kultuurihoiu alast ühistegevust (matkad, kokkutulekud, talgud jms);
2.2.2 korraldab tegevusega seotud koolitusi, seminare, näitusi, kirjastustegevust ja võib kasutada kõiki tegevuste jäädvustamise vahendeid;
2.2.3 korraldab ja/või viib läbi vahendite hankimise eesmärgil tasulisi kultuuriüritusi, müüb tooteid ja teenuseid, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Seltsi omanduses oleva varaga põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.2.4 koostab ja esitab toetusfondidele projekte põhikirjaliste eesmärkide täitmise rahastamiseks ning korraldab projektide elluviimist;
2.2.5 sõlmib lepinguid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3. SELTSI LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1 Seltsi liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud kodu- ja välismaalt, kes on huvitatud Seltsi tegevusest ning tunnistavad Seltsi põhikirja. Juriidilised isikud tegutsevad volitatud esindajate vahendusel.
3.2 Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel, avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. Seltsi juhatus teatab avaldajale koosoleku otsusest Seltsi liikmeks arvamise või avalduse tagasilükkamise kohta hiljemalt 7. päeva jooksul. Avalduse tagasilükkamise korral on avaldajal õigus esitada Seltsi liikmeks astumise avaldus otsustamiseks Seltsi üldkoosolekule.
3.3 Liikmestaatuse taotleja loetakse Seltsi liikmeks alates otsuse vastuvõtmisest.
3.4 Asutajaliikmetel ja hiljem vastuvõetud liikmetel on ühesugused õigused ja kohustused.
3.5 Seltsi liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada.
3.6 Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete arvestust.
3.7 Seltsi liikmel on õigus juhatusele esitatud avalduse alusel Seltsist välja astuda. Üldkoosolek peab rahuldama liikme väljaastumispalve hiljemalt 30. päeva jooksul arvates avalduse juhatusele saabumise päevast. Välja astuda sooviv liige on kohustatud kõrvaldama kõik oma võlgnevused Seltsi ees enne juhatuse vastava otsuse tegemist.
3.8 Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata, kui liige on rikkunud käesoleva põhikirja sätteid või kahjustab Seltsi au või rikub Seltsi kollegiaalseid suhteid.
3.9 Seltsist väljaastumine või väljaarvamine jõustub juhatuse vastava otsuse vastuvõtmise hetkest. Väljaarvamise korral on väljaarvatul õigus taotleda Seltsi üldkoosolekult enda Seltsi liikme staatuse ennistamist.
3.10 Liikmeksoleku lõppemisega lõpevad isikul Seltsiga seotud õigused ja kohustused, välja arvatud varaliste kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused, mis lahendatakse poolte vahelise kokkuleppega või kohtukorras.
4. SELTSI LIIKME KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
4.1 Seltsi liige on kohustatud:
4.1.1 täitma käesolevat põhikirja, Seltsi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning osalema üldkoosolekutel;
4.1.2 hoidma heaperemehelikult Seltsi vara;
4.1.3 hoidma ja kaitsma Seltsi head mainet.
4.2 Seltsi liikmel on õigus:
4.2.1. võtta osa Seltsi üldkoosolekutest isiklikult või tema poolt volitatud esindaja kaudu;
4.2.2 esitada juhatusele avaldusi, kaebusi ja järelpärimisi seoses Seltsi tegevusega;
4.2.3 olla valitud Seltsi juhatusse või revisjonikomisjoni;
4.2.4 osa võtta Seltsi poolt korraldatud üritustest;
4.2.5 taotleda Seltsi eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuses Seltsi toetust ja kaitset.
5. SELTSI TEGEVUSE JUHTIMINE
5.1 Seltsi juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.
5.2 Seltsi üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtorgan.
5.3 Seltsi juhatus on Seltsi juhtorgan üldkoosolekute vahelisel ajal.
5.4 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
5.4.1 Seltsi põhikirja muutmine, täiendamine või uue põhikirja vastuvõtmine;
5.4.2 Seltsi ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine;
5.4.3 juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikmete määramine või nende volituste ennetähtaegne lõpetamine;
5.4.4 seadustega ette nähtud ja Seltsiga seotud muude küsimuste, mis pole teiste organite pädevusse antud, otsustamine;
5.4.5 liikmemaksu kehtestamine ja selle tasumise tähtaja määramine;
5.4.6 vajadusel juhatuse otsuste läbivaatamine või muutmine või tühistamine.
5.4.7 juhatuse poolt esitatud aasta tegevuskava vastuvõtmine ja majandustegevuse aastaaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
5.5 Seltsi üldkoosolek:
5.5.1 üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas;
5.5.2 üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist;
5.5.3 üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa üle poole Seltsi liikmetest ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Seltsi liikmetest või liikmete volitatud esindajatest, välja arvatud põhikirja punktide 5.4.1; 5.4.2 ja 5.4.5 osas otsustamine;
5.5.4 üldkoosoleku otsus põhikirja punktide osas 5.4.1; 5.4.2 ja 5.4.5 on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 Seltsi liikmetest või liikmete volitatud esindajatest;
5.5.5 üldkoosoleku otsused jõustuvad vastuvõtmisest, kui ei ole otsustatud teisiti;
5.5.6 üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.6 Seltsi juhatus:
5.6.1 määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kuni viieks aastaks;
5.6.2 juhatus on kuni seitsmeliikmeline;
5.6.3 juhatus vastutab seltsi majandustegevuse eest;
5.6.4 juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd, esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel;
5.6.5 igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi vastavalt seadustele ja käesolevale põhikirjale;
5.6.6 juhatuse liikme või juhatuse esimehe tagasiastumine võib toimuda tema kirjaliku avalduse alusel üldkoosoleku otsusega.
5.7 Juhatuse pädevusse kuulub:
5.7.1 aasta tegevuskava koostamine ja majandustegevuse aastaaruande esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;
5.7.2 projektide koostamine ja esitamine;
5.7.3 avalduste ja ettepanekute läbivaatamine ja asjakohaste lahenduste väljatöötamine;
5.7.4 Seltsi asjaajamise korraldamine, lepingute sõlmimine, täitmise korraldamine ja lõpetamine;
5.7.2 Seltsi esindamine, üldkoosolekute kokkukutsumine ja selle otsuste täideviimine ja Seltsi juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal.
5.8 Juhatuse koosolek:
5.8.1 juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, revisjonikomisjoni või vähemalt viie Seltsi liikme nõudmisel, kuid vähemalt 6 korda aastas;
5.8.2 juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu juhatuse liikmete häälteenamusega;
5.6.5 juhatuse koosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla juhatuse esimees ja protokollija;
5.6.6 juhatuse otsused jõustuvad alates juhatuse koosoleku protokollile alla kirjutamisest;
5.6.7 Juhatuse liikmed vastutavad seltsi ja teiste isikute ees vastavalt seadustele.
6. SELTSI TEGEVUSE REVIDEERIMINE
6.1 Seltsi kontrollorgan on revisjonikomisjon;
6.2 Revisjonikomisjon on kuni viieliikmeline.
6.3 Revisjonikomisjoni liikmed ja esimees määratakse üldkoosoleku poolt Seltsi liikmete hulgast.
6.4 Revisjonikomisjoni liige ei või kuuluda Seltsi juhatusse ning ei või olla Seltsi palgaline töötaja.
6.5 Revisjonikomisjon esitab üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud majandusaasta revisjoniaruande.
6.6 Revisjonikomisjonil on õigus:
6.5.1 kontrollida Seltsi varasid, pangaarveid, raamatupidamisdokumente ja toimingute seaduslikkust;
6.5.2 kaasata kontrollimise juurde asjatundjaid väljastpoolt Seltsi;
6.5.2 osa võtta juhatuse koosolekutest, olla teadlik juhatuse otsustest ja kutsuda kokku juhatuse koosolek.
6.7 Revisjonikomisjoni koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas.
6.8 Revisjonikomisjoni koosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla revisjonikomisjoni esimees ja protokollija.
7. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE, JAGUNEMINE VÕI LIITUMINE
7.1 Seltsi tegevuse lõpetamine, jagunemine või liitmine toimub seadustega sätestatud korras.
7.2 Seltsi tegevuse lõpetamisel, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, antakse allesjäänud vara üle Kadrina vallas samalaadsete eesmärkidega tegutsevale mittetulundusühingule.
7.3 Seltsi jagunemise korral, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, jääb allesjäänud vara Seltsi põhitegevuse jätkajale.
Põhikiri on vastu võetud MTÜ NEERUTI SELTS asutamiskoosolekul
17. septembril 2001. a.
Muudetud Neeruti Seltsi üldkoosolekul 17. septembril 2004. a.
Muudetud Neeruti Seltsi üldkoosolekul 25. märtsil 2010. a.